top of page
2023-12-08_EN_Night-at-the-Museum-at-Chula2023-768x402.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน (Sustainability)

 

ปัจจุบันพบว่านักเรียนที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลง การสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitudes) ให้เยาวชนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ ทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาและเติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ต่อการพัฒนาประเทศ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ให้นิยาม
ของเจตคติของวิทยาศาสตร์ไว้ 6 ประการด้วยกัน คือ

In The Lab

1

 

ความมีเหตุผล

Doctor

4

 

ความซื่อสัตย์และเป็นกลาง

Taking an Exam

2

 

ความใฝ่รู้ หรือความอยากรู้อยากเห็น

Childern study science

5

 

ความเพียรพยายาม อดทนและมุ่งมั่น

School Kids Studying Together

3

 

ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นของผู้อื่น

Microscope

6

 

ความละเอียดรอบคอบ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์
สามารถสร้างขึ้นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

10658545_916531018430752_5111016055933770694_o.jpeg

นักเรียน

การเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนยังคงมีภาพลักษณ์ว่า น่าเบื่อและยาก ดังนั้น การสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชน น่าจะทำให้เกิดภาพของความเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ทำให้เยาวชน รวมถึงบุคคลที่สนใจรู้สึกสนุกไปกับเนื้อหา มีส่วนร่วมและคิดตามการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว

Web Designer

ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การอบรม สัมมนาเพื่อแบ่งบันประสบการณ์การสร้างกิจกรรมในห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนให้มีความน่าสนใจ ใช้วิธีการถ่ายทอดแบบ Active learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนและเกิดทัศนคติที่ดีเห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

Work Colleagues

ชุมชน ศิษย์เก่า
และผู้ประกอบการ

กลุ่มศิษย์เก่า หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมโครงการ

overview1.png
bottom of page